Yu shue Tai Ping Shan, Dzai huei Tai Ping Shan

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145936 / 1982-06-15
Date of Publication:
April 15, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 16] / jien chih, Li Chao Shiung, Lu Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong gentlemen, no. 16.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 16]
Other Title:
Hong Kong gentlemen, no. 16
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Tang Chieh Mai
Da Wei Lu
Chao Shiung Li
Rediffusion Television, Ltd. (28 documents)
example document: On the waterfront

Copyrights records by Rediffusion Television, Ltd.Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145937 / 1982-06-15
Date of Publication:
March 23, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 6] / jien chih, Li Chao Shiung, Lu Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong gentlemen, no. 6.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 6]
Other Title:
Hong Kong gentlemen, no. 6
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Chao Shiung Li
Da Wei Lu
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145938 / 1982-06-15
Date of Publication:
March 20, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 5] / jien chih, Li Chao Shiung, Lu Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong gentlemen, no. 5.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 5]
Other Title:
Hong Kong gentlemen, no. 5
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Chao Shiung Li
Da Wei Lu
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145939 / 1982-06-15
Date of Publication:
March 18, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 4] / jien chih, Li Chao Shiung, Lu Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong gentlemen, no. 4.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 4]
Other Title:
Hong Kong gentlemen, no. 4
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Chao Shiung Li
Da Wei Lu
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145940 / 1982-06-15
Date of Publication:
April 17, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 17] / jien chih, Li Chao Shiung, Lu Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong gentlemen, no. 17.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 17]
Other Title:
Hong Kong gentlemen, no. 17
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Chao Shiung Li
Da Wei Lu
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145941 / 1982-06-15
Date of Publication:
April 13, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 15] / jien chih, Li Chao Shiung, Lu Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong gentlemen, no. 15.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 15]
Other Title:
Hong Kong gentlemen, no. 15
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Chao Shiung Li
Da Wei Lu
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145942 / 1982-06-15
Date of Publication:
April 10, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 14] / jien chih, Li Chao Shiung, Lu Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong gentlemen, no. 14.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 14]
Other Title:
Hong Kong gentlemen, no. 14
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Chao Shiung Li
Da Wei Lu
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145943 / 1982-06-15
Date of Publication:
April 8, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 13] / jien chih, Li Chao Shiung, Lu Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong gentlemen, no. 13.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 13]
Other Title:
Hong Kong gentlemen, no. 13
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Chao Shiung Li
Da Wei Lu
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145944 / 1982-06-15
Date of Publication:
March 16, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 3] / jien chih, Li Chao Shiung, Li Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 3.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 3]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 3
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145945 / 1982-06-15
Date of Publication:
March 13, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 2] / jien chih, Li Chao Shiung, Li Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 2.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 2]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 2
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145946 / 1982-06-15
Date of Publication:
March 11, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 1] / jien chih, Li Chao Shiung, Li Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 1.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 1]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 1
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145947 / 1982-06-15
Date of Publication:
April 3, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 11] / jien chih, Li Chao Shiung, Li Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 11.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 11]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 11
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd. (28 documents)
example document: The space merchants

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145948 / 1982-06-15
Date of Publication:
April 1, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 10] / jien chih, Li Chao Shiung, Li Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 10.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 10]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 10
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd. (28 documents)
example document: The space merchants

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145949 / 1982-06-15
Date of Publication:
March 30, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 9] / jien chih, Li Chao Shiung, Li Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 9.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 9]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 9
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145950 / 1982-06-15
Date of Publication:
March 27, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 8] / jien chih, Li Chao Shiung, Li Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 8.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 8]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 8
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145951 / 1982-06-15
Date of Publication:
April 6, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 12] / jien chih, Li Chao Shiung, Li Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 12.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 12]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 12
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Yu shue Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145952 / 1982-06-15
Date of Publication:
March 25, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 7] / jien chih, Li Chao Shiung, Li Da Wei ; bien dao, Mai Tang Chieh.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 7.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Yu shue Tai Ping Shan : [no. 7]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen, no. 7
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Tang Chieh Mai
Rediffusion Television, Ltd.

Dzai huei Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145968 / 1982-06-15
Date of Publication:
July 8, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no. 1] / jien chih, Li Da Wei, Li Chao Shiung ; bien dao, Lai Shuei Ching.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen II, no. 1.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no. 1]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen II, no. 1
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Shuei Ching Lai
Rediffusion Television, Ltd.

Dzai huei Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145969 / 1982-06-15
Date of Publication:
July 10, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no. 2] / jien chih, Li Da Wei, Li Chao Shiung ; bien dao, Lai Shuei Ching.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen II, no. 2.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no. 2]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen II, no. 2
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Shuei Ching Lai
Rediffusion Television, Ltd.

Dzai huei Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145970 / 1982-06-15
Date of Publication:
July 13, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no. 3] / jien chih, Li Da Wei, Li Chao Shiung ; bien dao, Lai Shuei Ching.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen II, no. 3.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no. 3]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen II, no. 3
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Shuei Ching Lai
Rediffusion Television, Ltd.

Dzai huei Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145971 / 1982-06-15
Date of Publication:
July 17, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no. 5] / jien chih, Li Da Wei, Li Chao Shiung ; bien dao, Lai Shuei Ching.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen II, no. 5.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no. 5]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen II, no. 5
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Shuei Ching Lai
Rediffusion Television, Ltd.

Dzai huei Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145972 / 1982-06-15
Date of Publication:
July 15, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no. 4] / jien chih, Li Da Wei, Li Chao Shiung ; bien dao, Lai Shuei Ching.
Application Title:
Hong Kong Gentlemen II, no. 4.
Previous Registration:
Place of first publication stated on appl.: Hong Kong.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no. 4]
Other Title:
Hong Kong Gentlemen II, no. 4
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Shuei Ching Lai
Rediffusion Television, Ltd.

Dzai huei Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145973 / 1982-06-15
Date of Publication:
July 22, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no.] 7 / tien chih, Li Da Wei, Li Chao Shiung ; bien dao, Lai Shuei Ching.
Application Title:
Hong Kong gentlemen II, no. 7.
Imprint:
[Hong Kong : s.n.], c1981.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no.] 7
Other Title:
Hong Kong gentlemen II, no. 7.
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Shuei Ching Lai
Rediffusion Television, Ltd.

Dzai huei Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145974 / 1982-06-15
Date of Publication:
July 27, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no.] 9 / tien chih, Li Da Wei, Li Chao Shiung ; bien dao, Lai Shuei Ching.
Application Title:
Hong Kong gentlemen II, no. 9.
Imprint:
[Hong Kong : s.n.], c1981.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no.] 9
Other Title:
Hong Kong gentlemen II, no. 9.
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Shuei Ching Lai
Rediffusion Television, Ltd.

Dzai huei Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145978 / 1982-06-15
Date of Publication:
July 24, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no.] 8 / tien chih, Li Da Wei, Li Chao Shiung ; bien dao, Lai Shuei Ching.
Application Title:
Hong Kong gentlemen II, no. 8.
Imprint:
[Hong Kong : s.n.], c1981.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no.] 8
Other Title:
Hong Kong gentlemen II, no. 8.
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Shuei Ching Lai
Rediffusion Television, Ltd. (28 documents)
example document: The space merchants

Dzai huei Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145979 / 1982-06-15
Date of Publication:
July 29, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no.] 10 / tien chih, Li Da Wei, Li Chao Shiung ; bien dao, Lai Shuei Ching.
Application Title:
Hong Kong gentlemen II, no. 10.
Imprint:
[Hong Kong : s.n.], c1981.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no.] 10
Other Title:
Hong Kong gentlemen II, no. 10.
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiu Li
Shuei Ching Lai
Rediffusion Television, Ltd. (28 documents)
example document: On the waterfront

Dzai huei Tai Ping Shan

Type of Work:
Motion picture or filmstrip
Registration Number / Date:
PA0000145980 / 1982-06-15
Date of Publication:
July 20, 1981
Date of Creation:
1981
Title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no.] 6 / tien chih, Li Da Wei, Li Chao Shiung ; bien dao, Lai Shuei Ching.
Application Title:
Hong Kong gentlemen II, no. 6.
Imprint:
[Hong Kong : s.n.], c1981.
Description:
1 videocassette (Betamax) (120 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Variant title:
Dzai huei Tai Ping Shan : [no.] 6
Other Title:
Hong Kong gentlemen II, no. 6.
Copyright Claimant:
Rediffusion Television, Ltd.
Authorship on Application:
Rediffusion Television, Ltd., employer for hire.
Names:
Da Wei Li
Chao Shiung Li
Shuei Ching Lai
Rediffusion Television, Ltd.

This website is not affiliated with document authors or copyright owners. This page is provided for informational purposes only. Unintentional errors are possible. Multiple persons can share the same name.